Privacyverklaring

page

Netwerk VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via deze contactgegevens:

Netwerk Aalst, Houtkaai 15, 9300 Aalst

clara@netwerkaalst.be

053 70 97 73

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Netwerk VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Netwerk VZW (uitvoering overeenkomst)
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
  • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan (we vragen deze niet noodzakelijk allemaal):

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
  • Rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN

Netwerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Bovendien heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN OF VRAGEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan door te mailen naar Clara Beel of te bellen naar 053 70 97 73.

Natuurlijk heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

Netwerk VZW kan zijn privacystatement wijzigen. Indien dit gebeurt, zullen wij deze aankondiging op onze website.